ما خدمات مربوط به نگهداری ، به روزرسانی و مدیریت برون سپاری را در انتقال نیرو و زیرساخت های عمراني را انجام مي دهيم.