كسب وكار سرمایه گذاری زیرساختي ما سابقه ای قابل قبول در زمینه توسعه و تأمین مالی پروژه ها دارد. جامعه هدف سرمایه گذاری های اطلس فراز، دارای سبد متنوعی از بازارها و جغرافیا ها است. ما منابع مالی را جمع آوری و سازماندهي نموده تا به مشتریان کمک کنیم به اهداف خود برسند. ما همچنین به صورت مستقيم در پروژه هاي بزرگ كه امكان بازدهي عملياتي را پس از تحويل دارند سرمايه گذاري مي كنيم. درنگاه اول، هدف ما يك سرمایه گذاري بلند مدت است، ولي ما قصد داریم به عنوان یک توسعه دهنده، به پروژه هاي داراي سود رو به رشد ورودكنيم.