• لطفا فرم زیر را به دقت تکمیل نمایید.
  • ثبت موارد ستاره دار (*) الزامی است.

لطفا درتوضیحات خود، میزان تسلط در سه زمینه ترجمه از زبان خارجی انتخابی به فارسی، تکلم به زبان خارجی و ترجمه از فارسی به زبان خارجی انتخابی را شرح دهید.